Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
 

A Martin Metals Kereskedelmi Kft. (www.martinmetals.eu) ezúton tájékoztatja felhasználóit az adatkezelésre vonatkozó irányelveiről és adatvédelmi gyakorlatáról! A Elkötelezett az ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében.  Kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, ennek érdekében megtesz minden olyan intézkedést, mellyel garantálni tudja az adatok biztonságát.

Az adatkezeléshez kapcsolódó vonatkozó hatályos jogszabályok:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés
  keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének
  eljárási szabályairól

Adatkezelő legfontosabb adatai

 • Neve: Martin Metals Kereskedelmi Kft.
 • Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43.
 • Adószáma: 13108809-2-07
 • Cégjegyzék száma: 07-09-009740
 • Statisztikai számjele:  13108809-4672-113-07
 • Képviselője: Penk Márton ügyvezető
 • Email: office@martinmetals.eu

TOVÁBBI ADATOK

Fogalmak

Az alábbi, a honlapon adatkezeléssel kapcsolatban használt definíciók megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott fogalommagyarázatokkal.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra  hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi;
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés,  megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Kezelt adatok köre, adatkezelés célja

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, melyek igénybevétele regisztrációhoz kötött, tehát szükség van az Ön regisztrációjára és azonosítására. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat a Martin Metals Kereskedelmi Kft. szigorúan bizalmasan kezeli, és gondoskodik arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá! 

Személyes hozzájárulás útján,  Ön az alábbi adatokat adja meg nekünk:

Kapcsolatfelvétel esetén:

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Cégnév
 • Telefonszám, fax
 • Székhely
 • E-mail cím

Regisztráció esetén:

 • Cégnév
 •  E-mail cím
 •  Székhely

Adatkezelés célja:

 • A Martin Metals Kereskedelmi Kft. termékeiről kért ajánlat adásához kapcsolatfelvétel céljából.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Az adattárolás módja: elektronikusan

A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
e-mail útján az
office@martinmetals.eu vagy murgascs@martinmetals.eu címen, továbbá
postai úton a 8104 Várplaota, Fehérvári út 26. postacímen.

Cookiek és a Google Analytics rendszer

A személyre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén, a böngészőben cookie-kat (adatcsomagot, sütit) tárolunk el és olvasunk vissza. Így a felhasználók korábbi látogatásait össze tudjuk kapcsolni, viszont ezt csak a saját honlapunk tekintetében. A sütiket lehetősége van letiltani a böngészőjének Adatvédelmi beállítások részében.

Kizárólag statisztikai felhasználási célú a Google Analytics által használt anonim session ID-knek és cookie-knak (sütik) a kezelése. Ennek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó  ilyen jellegű statisztikai információkat, mint például a honlapra látogató IP-címét, az Amerikai Egyesült Államokban működő szervereire továbbítja a Google, és azokat ott is tárolja. Ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más adatokkal és mivel így beazonosításra nem alkalmas, a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg a személyes adatok kezelését.
A honlapra látogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.

A felhasználó a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése céljából kezelt adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli. A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 15 munkanapon belül törli. 

Adatbiztonság

A Martin Metals Kereskedelmi Kft. garantálja, hogy a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli!

A Martin Metals Kereskedelmi Kft. nagy figyelmet fordít a honlapját meglátogató ügyfelek, vagy rendszereibe regisztráló felhasználók személyes adatainak védelmére! Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy a honlapunkon keresztül bármilyen formában megadott adatait kezeljük, a Martin Metals Kereskedelmi Kft.  garantálja, hogy személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli!


A Martin Metals Kereskedelmi Kft. a nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt személyes adatok védelme érdekében körültekintő biztonsági védelemmel ellátott megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintettekhez rendelhetők, kivételt képez ez alól, ha azt a törvényi előírás megköveteli.
Olyan eszközökkel, intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Martin Metals Kereskedelmi Kft. honlapját a NeoSoft Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti, az informatikai rendszerük és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.
Üzemeltetőként gondoskodik a biztonságról, szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal.

A az Üzemeltető rendszereit megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében, valamint lehetősége legyen az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzésére.


Minden egyéb, e tájékoztatóban nem ismertetett egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.


A Martin Metals Kereskedelmi Kft. a hatóságok részére némely esetekben köteles személyes adatot kiadni. Ez abban az esetben és csak olyan mértékben történik meg, ha a hatóság megjelölte a pontos adatkezelési célt és az adatok körét. A kiadott személyes adat csak annyi és olyan mértékű lehet, mely a megkeresés céljának a megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását a fentebb ismertetettek szerint.

A Martin Metals Kereskedelmi Kft. az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő  kérelmére a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

Amennyiben olyan kérdése lenne, amelyre ezen Adatvédelemi tájékoztató oldalunkon nem kap választ, kérjük, keressen bennünket elérhetőségeinken!


Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu


 
Vissza a lap tetejére